වෛරස් නියැදි නළය (VTM)

  • Disposable Sampling Tube

    ඉවත දැමිය හැකි නියැදි නළය

    මෙම නිෂ්පාදනය උගුරෙන් හෝ නාසික ස්‍රාවයන්ගෙන් වෛරස් හඳුනාගැනීමේ සාම්පල එකතු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර, ස්වබ් සාම්පල සංස්කෘතික මාධ්‍යයේ තබා ඇති අතර එය වෛරස් හඳුනා ගැනීම, සංස්කෘතිය සහ හුදකලාව සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

+86 15910623759