බෝවන රෝග පරීක්ෂණ කට්ටලය

  • Flu A B Rapid Test Kit

    Flu AB වේගවත් පරීක්ෂණ කට්ටලය

    ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ඒ / බී ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණය යනු ප්‍රතිශක්ති වර්ණදේහ විද්‍යාත්මක තක්සේරුව මත පදනම් වූ වෛරස් රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණයේ එක් පියවරකි. මිනිත්තු 8 ක ප්‍රති results ල ලබා ගැනීමට කාලය ඇති රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන්ගේ නාසෝෆරින්ජියල් ස්පුබ් නිදර්ශකය භාවිතා කරමින් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වර්ගයේ A, බී වර්ගය (සී වර්ගය නොවේ) වෛරස් ආසාදනය ගුණාත්මකව තීරණය කිරීම සඳහා මෙය නිර්මාණය කර ඇත.

  • Dengue Rapid Test Kit

    ඩෙංගු වේගවත් පරීක්ෂණ කට්ටලය

    ඩෙංගු අයි.ජී.ජී. එය වෘත්තිකයන් විසින් පරීක්ෂණ පරීක්ෂණයක් ලෙස සහ ඩෙංගු වෛරස් ආසාදනය හඳුනා ගැනීමට ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි. ඩෙංගු IgG / IgM ශී Rap ්‍ර පරීක්ෂණය සමඟ ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාකාරී නිදර්ශකයක් විකල්ප පරීක්ෂණ ක්‍රම මගින් තහවුරු කළ යුතුය.

+86 15910623759