බෝවන රෝග පරීක්ෂණ කට්ටලය

 • Malaria Pf Rapid Test Kit

  මැලේරියා පීඑෆ් වේගවත් පරීක්ෂණ කට්ටලය

  මැලේරියා පීඑෆ් ඇග් ශී Rap ්‍ර පරීක්ෂණය යනු මිනිස් රුධිර නිදර්ශකයේ ඇති ප්ලාස්මෝඩියම් ෆාල්සිපරම් (පීඑෆ්) විශේෂිත ප්‍රෝටීන, හිස්ටයිඩින්-රිච් ප්‍රෝටීන් II (pHRP-II) ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා වන පාර්ශ්වීය ප්‍රවාහ වර්ණදේහ ප්‍රතිශක්තීකරණ පරීක්ෂණයකි. මෙම උපකරණය පරීක්ෂණ පරීක්ෂණයක් ලෙස සහ ප්ලාස්මෝඩියම් ආසාදනය හඳුනා ගැනීමට ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ. මැලේරියා පීඑෆ් ඇග් වේගවත් පරීක්ෂණය සමඟ ඇති ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාකාරී නිදර්ශකයක් විකල්ප පරීක්ෂණ ක්‍රම (ය) සහ සායනික සොයාගැනීම් මගින් තහවුරු කළ යුතුය.

 • Malaria Pf Pv Rapid Test Kit

  මැලේරියා පීඑෆ් පීවී වේගවත් පරීක්ෂණ කට්ටලය

  මැලේරියා පීඑෆ් / පීවී ඇග් වේගවත් පරීක්ෂණය යනු මිනිස් රුධිර නිදර්ශකයේ ඇති ප්ලාස්මෝඩියම් ෆාල්සිපරම් (පීඑෆ්) සහ වීවාක්ස් (පීවී) ප්‍රතිදේහජනක එකවර හඳුනා ගැනීම සහ අවකලනය කිරීම සඳහා වන පාර්ශ්වීය ප්‍රවාහ වර්ණදේහ ප්‍රතිශක්තීකරණ පරීක්ෂණයකි. මෙම උපකරණය පරීක්ෂණ පරීක්ෂණයක් ලෙස සහ ප්ලාස්මෝඩියම් ආසාදනය හඳුනා ගැනීමට ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ. මැලේරියා පීඑෆ් / පීවී ඇග් වේගවත් පරීක්ෂණය සමඟ ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාකාරී නිදර්ශකයක් විකල්ප පරීක්ෂණ ක්‍රම (ය) සහ සායනික සොයාගැනීම් මගින් තහවුරු කළ යුතුය.

 • HIV Rapid Test Kit

  එච්.අයි.වී වේගවත් පරීක්ෂණ කට්ටලය

  HIV-1/2 Ab Plus Combo Rapid Test යනු මානව සෙරුමය, ප්ලාස්මා හෝ සමස්තයේ ඇති HIV-1 සහ HIV-2 ප්‍රතිදේහ (IgG, IgM, IgA) එකවර හඳුනා ගැනීම සහ අවකලනය කිරීම සඳහා වන පාර්ශ්වීය ප්‍රවාහ ප්‍රතිශක්තීකරණ පරීක්ෂණයකි. ලේ. එය පරීක්ෂණ පරීක්ෂණයක් ලෙස සහ එච්.අයි.වී ආසාදනය හඳුනා ගැනීම සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අදහස් කෙරේ.

 • H.pylori Ag Rapid Test Kit

  H.pylori Ag Rapid Test Kit

  එච්. පයිලෝරි ආසාදනය පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණය (මළ මූත්‍රාව) යනු එච්. එච්. පයිලෝරි ආසාදනය හඳුනා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා මළ මූත්‍රාවලදී එච්.

 • FOB Fecal Occult Blood Rapid Test Kit

  FOB Fecal Occult Blood Rapid Test Test Kit

  Fecal Occult Blood (FOB) Rapid Test (කොලොයිඩල් ගෝල්ඩ්) යනු රසායනාගාරවල හෝ වෛද්‍යවරුන්ගේ කාර්යාලවල භාවිතා කළ යුතු මල ගුප්ත රුධිරය ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා වූ ප්‍රතිශක්ති රසායනික උපකරණයකි.

12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2
+86 15910623759