කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

කාර්යාල පින්තූර

office01
office02
office03
office04

වැඩමුළු පින්තූර

workshop21
workshop0
workshop15
workshop19
workshop16
workshop13
workshop3
workshop5
workshop8
workshop6
workshop20
workshop18
workshop17

සුදුසුකම් සහතිකය

ISO 13485
certificat1
CE

+86 15910623759