ප්රදර්ශනය

2020 සැප්තැම්බර්

කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනය

exhibition01
exhibition02
exhibition03
exhibition04

2020 ජුනි 27

නැන්ජින් ජාත්‍යන්තර හදිසි හා වසංගත වැළැක්වීමේ කර්මාන්ත සංසදය සහ ප්‍රදර්ශනය

exhibition05
exhibition06
exhibition07
exhibition08

16 දෙසැම්බර් 2019

මොරොක්කෝ වෙළඳ සතිය

exhibition10
exhibition11

සැප්තැම්බර් 4, 2019

පේරු ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදර්ශනය

exhibition13
exhibition15
exhibition12

2019 ජූලි 10

තායිලන්තය (ආසියාන්) වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදර්ශනය

exhibition001
exhibition002
exhibition003

2019 මැයි 13

ෂැංහයි චයිනා ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපකරණ (වසන්ත) ප්‍රදර්ශනය

exhibition16
exhibition17
exhibition18
exhibition19

2019 ජනවාරි 28

ඩුබායි ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශනය

exhibition20
exhibition21
exhibition23
exhibition22

2018 ඔක්තෝබර් 29

CMEF ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපාංග (සරත්)) ප්‍රදර්ශනය

exhibition24
exhibition26
exhibition25

2018 මැයි 29

දකුණු අප්‍රිකානු ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදර්ශනය

exhibition31
exhibition30
exhibition29
exhibition28

+86 15910623759